„Sztárok szemüvegben”

 1. A Gerecse Optika Kft. által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos). A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Gerecse Optika Kft. dolgozói és közeli hozzátartozói.

1.1 A Játékban való részvételhez szükséges a Gerecse Optika Kft. által https://www.facebook.com/optika.gerecse/ oldalon posztolt játékfelhívás(ok)ra és közzétett játékkérdés(ek)re releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat).

 1. A Játékban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 2. A Játék 2021. május 12-én indul, és várhatóan 2021. július 22-ig tart. A változás jogát fenntartjuk!
 3. Egy Játékos bejegyzésenként több Pályázatot küldhet be, több kérdésre is válaszolhat, és a Játék helyes megfejtői közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

4.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

 1. A Játék nyereménye: A nyeremény hetente 1 darab 10.000 Ft, azaz tízezer forint értékű ajándékutalvány. Szervező összesen 10 db heti játékot indít, így 10 db heti nyertest sorsol ki a játék ideje alatt.

5.1. A sorsolás során az érvényes, minden játék-feltételt teljesítő Játékosok közül véletlenszerű, számítógépes sorsolás útján kerül kisorsolásra a nyertes Játékos. A sorsolás nem nyilvános.

5.2 A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook posztok hozzászólásában teszi közzé a sorsolástól számított 1 napon belül. A Szervezővel a Nyertesnek kell felvennie a kapcsolatot Facebookon keresztül személyes üzenetben, vagy személyesen az üzletben.

5.3 Az ajándékokat a nyertesek személyesen vehetik át pénteki napokon a Szervező üzlethelyiségében: 2800 Tatabánya, Vadász utca 66.

5.4 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

5.5 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5.6 A Nyeremény át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja. A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A nyereményhez tartozó esetleges felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

5.7 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

5.8 Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és jogi következményt kizár.

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést. A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a Játékost, aki:
 • álnéven működtetett Facebook-profillal vesz részt a Játékban
 • a Játék során több profilt és/vagy e-mail címet használ
 • kísérletet tesz a Játék tisztességtelen befolyásolására
 • a Játék során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játék tisztaságának megóvásáért a Szervező technikai eszközöket és korlátozásokat vezethet be, amiket – azok hatékonyságának biztosítása érdekében – előzetesen nem tesz nyilvánossá.

 1. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk.

A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés merül fel, a gerecseoptika@gmail.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 1. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos nyereményhez jutása esetén egyben kifejezetten hozzájárul személyes adatai közül a nevezéskor megadott nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. Ezzel kapcsolatban személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

 

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

 

Tatabánya, 2021.05.11.